Användarvillkor

  • Sthlm01 i skymning

Användarvillkor

Användarvillkor
Välkommen till Skanskas webbplats! För webbplatsen gäller följande användarvillkor, som vi ber dig läsa noggrant. Villkoren innehåller information om hur du får använda innehållet på webbplatsen, om hur vi behandlar dina personuppgifter samt om vilka cookies som används på webbplatsen. Hänvisningar nedan till ”Skanska”, ”oss” eller ”vi” är hänvisningar till Skanska Kommersiell Utveckling Norden AB, som är tillhandahållare av denna webbplats, och/eller övriga bolag i Skanskakoncernen. Skanskas webbplats och dessa användarvillkor tillhandahålls i enlighet med svensk lagstiftning.

Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter
Upphovsrätts- och varumärkesinformation

Alla rättigheter till innehållet på webbplatsen, som texter, grafik, logotyper, bilder, videoklipp, ljudfiler och program tillhör Skanska eller tredje part och skyddas av svensk och internationell immaterialrättslig lagstiftning. Alla rättigheter förbehålls.

Innehållet på webbplatsen tillhandahålls som en service till dig och får enbart användas enligt de villkor som följer nedan. Genom att hämta material från webbplatsen accepterar du villkoren.

Obehörig användning eller distribution av innehållet på webbplatsen kan strida mot upphovsrätten och/eller annan svensk eller internationell lagstiftning och kan bli föremål för rättsliga åtgärder.

Användning av Skanskas varumärken
Användning av Skanskas varumärken och varumärkesnamn får endast ske i enlighet med dessa villkor eller efter att du inhämtat Skanskas skriftliga godkännande. För användning av Skanskas varumärken i annonsering och marknadsföring av Skanskas produkter och tjänster krävs skriftligt godkännande i förväg.

Användning av innehållet på webbplatsen
Webbplatsen och dess innehåll får inte ändras, sändas, återskapas, publiceras, licensieras, överföras, säljas eller användas i annat kommersiellt syfte utan föregående skriftligt godkännande från Skanska.

Skanska medger att du får ta tillfälliga kopior av innehåll på denna webbplats om det är nödvändigt när du fördjupar dig i webbplatsens innehåll. Du får också skriva ut så mycket innehåll från webbplatsen som är rimligt för personligt bruk och länka till vår webbplats. All annan användning av informationen på webbplatsen är otillåten.

När du tar kopior av informationen på webbplatsen får du inte modifiera informationen eller ta bort uppgifter om copyright eller Skanskas namn.

Friskrivning från ansvar
Informationen på webbplatsen är generell och bör inte användas som enskild och enda grund för beslut i viktiga frågor. Vi arbetar ständigt för att webbplatsen ska vara korrekt, komplett och uppdaterad, men det finns alltid en risk att till exempel skrivfel, yttre påverkan och tekniska fel resulterar i missledande information. Detta innebär att Skanska inte kan garantera och inte ta ansvar för att informationen alltid är korrekt, komplett och uppdaterad.

Om Skanska länkar till en tredje parts webbplats, är denna länk enbart avsedd att underlätta för användaren och Skanska tar inget ansvar för innehållet eller riktigheten av informationen på en sådan webbplats.

Material från användare
Allt material och kommunikation som översänds eller postas till denna webbplats i samband med din användning av funktioner på webbplatsen kommer att betraktas som icke-konfidentiell. Skanska ska ha rätt att använda sådant material för kommersiella eller icke-kommersiella ändamål.

Vid din användning av webbplatsen får du inte tillhandahålla material eller information som är olagligt, kan uppfattas som kränkande, utgör marknadsföring eller på annat sätt kan uppfattas som olämpligt. Sådant innehåll kommer att tas bort från webbplatsen och vi förbehåller oss även rätten att avsluta tjänst på webbplatsen som du eventuellt har anslutit dig till.

För det fall material och kommunikation som sänds till oss via webbplatsen innehåller personuppgifter gäller det som anges i Behandling av personuppgifter »

Övrigt
Skanska kan när som helst ändra dessa användarvillkor, välja att visa eller ta bort inlägg och innehåll på webbplatsen och/eller stänga ner webbplatsen. Vid ändring av användarvillkoren kommer du att uppmärksammas på detta genom att en ny version läggs upp på webbplatsen. Vi ber dig därför hålla dig uppdaterad om eventuella nya versioner av villkoren.

Behandling av personuppgifter
Introduktion
Skanska värnar om din personliga integritet och eftersträvar en hög skyddsnivå vid all behandling av personuppgifter. All behandling som utförs av Skanska sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR) ¹.

Skanska Kommersiell Utveckling Norden AB, eller det bolag som annars anges vara personuppgiftsansvarig, ansvarar i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning för behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med vad som anges nedan. Om du skulle ha några frågor kring denna informationstext, eller om du vill utöva någon av dina rättigheter i enlighet med vad som anges nedan, kan du kontakta Skanska via kontaktuppgifterna i Kontaktinformation »

Insamling och behandling av personuppgifter
Med personuppgifter avses sådan information som, direkt eller indirekt, kan hänföras till dig som individ. Exempel på sådan information är namn, bild, personnummer, kontaktuppgifter, tävlingsbidrag, gjorda val, beteenden eller IP-adress. Med behandling av personuppgifter avses alla åtgärder som vi eller en tredje part vidtar med personuppgifterna, exempelvis insamling, registrering och lagring.

Personuppgifter får bara behandlas för särskilda och uttryckligt angivna ändamål och får därefter inte behandlas för något ändamål som går utöver dessa ändamål.

Vi på Skanska behandlar personuppgifter som du själv har tillhandahållit oss i syfte att administrera förfrågningar från dig och eventuella avtal med dig, samt för att ge information och service i samband med sådana förfrågningar och avtal. Detta kan exempelvis vara intresseanmälningar för våra hyresbostäder, för tävlingar som annonseras på vår webbplats och som du väljer att delta i eller för besök på Skanskagymnasiet, eller prenumerationer på våra nyhetsbrev som du beställer.

Dina personuppgifter kan komma att användas även för marknadsföring och uppföljningar samt för vår sälj- och produktutveckling i syfte att förbättra våra produkter och tjänster. I de fall du inte vill ta del av marknadsföring och/eller erbjudanden, vänligen kontakta oss via kontaktuppgifterna som finns i Kontaktinformation »

Avslutningsvis behandlas personuppgifter även för statistikändamål för att se hur användare utnyttjar webbplatsen och för att analysera sökbeteende, samt för att visa dig anpassat innehåll. Sådana uppgifter behandlas dock endast i aggregerad form eller i form som inte kan identifiera dig som individ. Uppgifter behandlas även indirekt i anslutning till utveckling, test och förvaltning av de IT-system som är knutna till vår webbplats.

När du använder funktioner på vår webbplats som möjliggör för dig att lägga upp information eller annat material på vår webbplats, ber vi dig notera att även sådan information kan innehålla personuppgifter. För det fall din information innehåller uppgifter om andra personer, får du enbart lägga upp sådan information som du har fått deras samtycke till att tillhandahålla.

Laglig grund för behandlingen och lagringsperiod
Skanska behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter när det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig och när vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, exempelvis ett intresse av att få marknadsföra oss mot besökare på webbplats eller ett intresse av att utveckla vår webbplats eller våra produkter och/eller tjänster. Om vi skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enlig tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke innan vi påbörjar sådan behandling.

Uppgifterna som vi samlar in i enlighet med vad som anges ovan raderas när ändamålen med behandlingen har fullgjorts.

Säkerhet till skydd för personuppgifter
Skanska värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och har i detta syfte vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

Begränsningar i utlämnande av personuppgifter
Vi kan anlita externa samarbetspartners att utföra uppgifter för vår räkning, till exempel för att tillhandahålla IT-tjänster eller hjälpa till med marknadsföring, administration av pressmeddelanden, analyser eller statistik. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att våra samarbetspartners, både inom EU/EES och utanför EU/EES, får tillgång till dina personuppgifter. Bolag som hanterar personuppgifter för vår räkning får alltid underteckna avtal med oss för att vi ska kunna säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter även hos våra samarbetspartners.

I relation till samarbetspartners utanför EU/EES vidtas särskilda skyddsåtgärder, som exempelvis att teckna avtal som inkluderar de standardiserade modellklausuler för dataöverföring som antagits av EU-kommissionen och som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats.

Skanska kan även komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som exempelvis polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Skanska kommer inte att lämna ut dina personuppgifter i någon annan utsträckning än vad som beskrivs i detta avsnitt.

Externa länkar
Denna information om personuppgiftsbehandling gäller för uppgifter som Skanska behandlar om dig inom ramen för vår webbplats. Vår webbplats kan ibland innehålla länkar till externa webbplatser eller tjänster som vi inte kontrollerar. Om du följer en länk till en extern webbplats uppmanas du att ta del av de principer för personuppgiftsbehandling och information om cookies som gäller för den aktuella webbplatsen.

Dina rättigheter och rätt att inge klagomål
Du har rätt att, i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning, när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, att få felaktiga personuppgifter rättade, att Skanska ska sluta behandla samt radera dina personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, att utöva din rätt till dataportabilitet, att dra tillbaka ett samtycke till viss behandling (där samtycke har inhämtats) samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna. Vänligen kontakta i sådant fall Skanska via kontaktuppgifterna som anges nedan. Du har även rätt att när som helst inge klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Kontaktinformation
Personuppgiftsansvarig för behandling av dina uppgifter är Skanska Kommersiell Utveckling Norden AB. Om du har frågor rörande hur vi behandlar dina personuppgifter, eller vill ha upplysning om och kontaktuppgifter till utsedda dataskyddsombud/ansvarig roll för personuppgiftsfrågor i övriga bolag inom Skanskakoncernen, är du välkommen att kontakta oss via e-post eller post.

Skanska Kommersiell Utveckling Norden AB
Data Protection Manager: dpm_bucdn@skanska.se
Skanska Kommersiell Utveckling Norden AB
c/o Skanska Fastigheter Stockholm AB
Warfvinges väg 25

Information om cookies.
På sthlm01.com används inga cookies.

Hur vi hanterar dina personuppgifter.
Uppgifterna som du lämnar om dig själv behandlas av Skanska Kommersiell Utveckling AB (”Skanska CDN”) som personuppgiftsansvarig.
Det betyder att Skanska CDN ansvarar för att dina uppgifter behandlas enligt gällande dataskyddslagstiftning. Uppgifterna används av Skanska CDN och dess koncernbolag för att vi ska kunna registrera dig i vårt kundregister för de projekt som du anmält intresse för.Vi använder även uppgifterna för att skicka dig information, marknadsföring och uppföljande kundundersökningar om projektet. Baserat på de uppgifter du lämnar till oss, kan du komma att få information om andra projekt som vi tror kan vara relevanta för dig. Vi kan komma att kontakta dig via telefon, mail, sms eller post. Vill du inte längre ta emot information och marknadsföring från oss, vänligen kontakta oss genom caroline.andersson@skanska.se eller via +46 70 796 88 01. För mer information om Skanska CDNs personuppgiftsbehandling och om dina rättigheter. Läs mer här »